ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Володимир-Волинське АТП 10707»

Код ЄДРПОУ 05461125

Місцезнаходження товариства:

місцезнаходження: 44701, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул.Ковельська. 181

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Володимир-Волинське АТП 10707» (надалі Товариство) повідомляє Вас, що 24 квітня 2019 року о 11.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Ковельська. 181, в кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 18  квітня 2019 року.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45.

Питання проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Запропоновані проекти рішень
1 2
1. Обрання Лічильної комісії

 

 

Обрати лічильну комісію в кількості  трьох осіб Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Обрати:Головою Загальних зборів Товариства – Дячука В.П.. Секретарем Загальних зборів Товариства – Антонюк Є.М.
3. Затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства, засвідчення бюлетенів Затвердити регламент проведення Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 7 хвилин,  час для обговорення та відповідей на питання – до 3 хвилин. Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом «одна акція – один голос».

Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:  кожний бюлетень для голосування засвідчується шляхом накладення печатки Товариства та підпису   директора

4 Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.
7.Затвердження річного звіту  Товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Затвердити річний звіт по результатам діяльності Товариства за 2018 рік.  Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2019 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку( покриття збитку)Товариства, отриманого в 2018 році. Прибуток Товариства, отриманий в 2018 році, направити на розвиток підприємства.

 

9.Припинення повноважень Наглядової ради Припинити повноважень Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

 Обрати Наглядову раду в кількості трьох  осіб
11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради  Товариства

 

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Голові правління Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

 

12. Припинення повноважень Ревізора Товариства Припинити повноважень Ревізора у зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді.
13. Обрання Ревізора Товариства.

 

Обрати ревізором товариства Антонюк Є.М.
14. Припинити повноваження директора Припинити повноважень директора у зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді
15. Обрання директора Обрати директором Дячука В.П.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

 

Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПрАТ «Володимир-Волинське АТП 10707» у новій редакції.  Уповноважити   директора Дячука В.П. на підписання Статуту у новій редакції та  вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
 17. Затвердження Положень Товариства «Про  Загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» «Про Ревізора»,  «Про  Виконавчий Орган»  у новій редакції. Привести Положення Товариства  у відповідність до  вимог діючого законодавства шляхом викладення їх у новій редакції.   Уповноважити   директора Дячука В.П. уповноваженим на підписання цих Положень.

 

18. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
19. Схвалення рішення наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року (минулого року) та визначення умов договору.

 

Схвалити рішення наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» – http://atp10707.com.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів в робочі дні з 10.00 год. до 16.30 год. (в п’ятницю до 16.00), обідня перерва з 13.00 до 14.00, за адресою:  44701, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська. 181, в кабінеті директора, а в день проведення загальних зборів  – також у місці їх проведення.  Необхідну інформацію можна одержати за тел. : 03342 26102. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дячук В.П

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

– ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

– до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

– у разі внесення змін до проекту денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному, а також проекти рішень;

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

– документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

– довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 733 204 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів  423066 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
Звітний, 2018 р. Попередній, 2017 р.
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3924 4883
Запаси 90 30
Сумарна дебіторська заборгованість 289 385
Гроші та їх еквіваленти 33 69
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -967 -466
Власний капітал 3212 4001
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 183 183
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 1430 1451
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -298 -789
Середньорічна кількість акцій (шт.) 733204 733204
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,40 -1,07

Наглядова рада ПРАТ «Володимир – Волинське АТП 10707»