Титульний аркуш

 

22.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

 

Директор       Дячук Володимир Петрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707”
 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05461125
 4. Місцезнаходження: 44701, Україна, Волинська обл., Володимир-Волинський район р-н, м. Володимир-Волинський, Ковельська. 181
 5. Міжміський код, телефон та факс: 03342 26102, 03342 21715
 6. Адреса електронної пошти: vvatp@i.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, “Затвердити регулчрну рiчну iнформацiю емiтента за 2018 рiк”
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://atp10707.com.ua/category/news/ 22.04.2019
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента X
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду X
– інформація про виконавчий орган X
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру  
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26. Інформація вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки:

“Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб ”  -емiтент не приймав участi у створенi iнших юридичних осiб;

“Iнформацiя про корпоративного секретаря” – за звiтний перiод корпоративний секретар Товариством не обирався;

“Iнформацiя про рейтингове агентство” – за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй, в зв’язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище ;

“Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв” – фiлiали та вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.

“Штрафнi сенкiї” – протягом звiтного року штрафи не накладалися.

“Iнформацiя про засновникiв емiтента” оскiльки засновником товариства був ФДМУ, який у звiтному перiодi акцiями твариства не володiв;

“Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню” – такi змiни в звiтному роцi не вiдбувалися.

“Iнформацiя про дивiденди” – за звiтний та за попереднiй перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

“Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” – емiтент не випускав борговi цiннi папери.

“Iнформацiя про облiгацiї емiтента” – у емiтента випусив облiгацiй не реєструвалися.

“Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” – у емiтента iншi цiннi папери не реєструвалося.

“Iнформацiя про похiднi цiннi папери” – у емiтента похiднi цiннi папери не реєструвались.

“Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду” – за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

“iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) – у власностi працiвникiв  iнших цiнних паперiв немає.

“Iнформацiя про будь якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв” – будь якi обмеження обiгу цiнних паперiв вiдсутнi.

“Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї” – не обов’язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо. “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” – не обов’язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

“Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена вiдповiдно до МСБО” – за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

“Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, <Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду> у товариства за звiтнiй перiод вiдсутня.

“Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв” у товариства за звiтнiй перiод дана iнформацiя вiдсутня оскiльки дане рiшення не приймалось.

“Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть” у товариства за звiтнiй перiод дана iнформацiя вiдсутня оскiльки дане рiшення не приймалось. “Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв” у товариства за звiтнiй перiод дана iнформацiя вiдсутня оскiльки дане рiшення не приймалось.

“iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента” – За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає

“Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом” –  Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом нем

“Вiдомостi щодо особливої iнформацiї” – особлива iнформацiя протягом звiтного року не виникала.

“Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом” –  Протягом звiтного перiоду власних акцiй Товариство не придбавало i не реалiзовувало

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707”

 1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя АОО №570304

 1. Дата проведення державної реєстрації

31.10.1995

 1. Територія (область)

Волинська обл.

 1. Статутний капітал (грн)

183301

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

74

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.39 – Iнший пасажирський наземний транспорт

68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

52.21 – Допомiжне обслуговування наземного транспорту

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВОЛИНСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК

2) МФО банку

303440

3) Поточний рахунок

26007234270001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ВОЛИНСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК

5) МФО банку

303440

6) Поточний рахунок

26006234270002

 

 1. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1 2 3 4 5
Внутрiшнє перевезення пасажирiв автобусами; мiжнароднi перевезення пасажирiв автобусами. 115 24.05.2011 Мiнiстерство транспорту та зв’язку України  
Опис Емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцезiї.

 

 

 

 1. Судові справи емітента

 

№ з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1  903/889/17 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТI Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП-10707 Управлiння соцiального захисту населення Володимир-Волинської районної державної адмiнiстрацiї Про стягнення 58 775 грн. витрат за пiльгове перевезення пасажирiв та 800 грн. сплаченого позивачем судового збору розглянуто
Примітки:
2 154/297/18 Володимир-Волинський мiський суд Волинськiй областi Коржан Олег Євгенович Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП-10707 про перерахунок сум вiдшкодування шкоди у звязку зi змiною середньомiсячної заробiтної плати розглянуто
Примітки:
3 154/397/18 Володимир-Волинський мiський суд Волинськiй областi Вакульчук Вiталiй Миколайович Володимир-Волинський мiський суд Волинськiй областi про перерахунок сум вiдшкодування шкоди у звязку зi змiною середньомiсячної заробiтної плати розглянуто
Примітки:
4 165/166/18 Володимир-Волинський мiський суд Волинськiй областi Скiбук Яна Володимирiвна Володимир-Волинський мiський суд Волинськiй областi про вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок неправомiрних дiй. розглянуто
Примітки:
 1. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiни в органiзацiйнiй структурi в звiтному роцi не вiдбувалося.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу –  71 особа, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб , якi працюють за сумiсництвом – 3 особи, чисельнiсть працiвникiв , якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 осiб, фонд оплати працi – 2772,0 тис  грн.  Розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року зрiс на  суму 486,0 тис. грн , фактом змiни розмiру фонду оплати працi стало пiдняття заробiтної плати працiвникам i збiльшення штату.

Кадрова програма  пiдприємства спрямована на забезпечення  виробництва квалiфiкованими працiвниками та постiйного пiдвищення рiвня їх квалiфiкацiї

 

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств

 

 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Пiдприємство спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, не проводило

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена у вiдповiдностi до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 року № 996-ХIУ зi змiнами та доповненнями до положень бухгалтерського облiку, керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з питань забезпечення єдиних постiйних принцмпiв, миетодiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй. Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi П(С)БО7. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним та виробничим методами . Облiк iнших необоротних активiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО7. Дебiторська заборгованнiсть вiдображається вiдповiдно до П(С)БО10. Облiк заборгованностi перед кредиторати здiйснюється згiдно П(С)БО11.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

В звiтному роцi надано послуг на суму -_16350т.грн. Сезонна залежнiсть виробництва вiдсутня. Ринок надання послуг: Україна, та мiжнароднi перевезення здiйснюються до республiк Польша i Бiлорусь.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В 2014 роцi продали один автобус.

В 2015 роцi переобладнано ЗНГ шiсть автобусiв. Придбали центральний компютер-сервер. Провели капiтальний ремент даху будiвель майстарнi та будiвлi мехмойки. Провели  капiтальний ремонт частини примiщення майстерень. Провели капiтальний ремонт двох автобусiв.

В 2016 роцi вiдчужено частину примiщкення КТП. Придбали три автобуси. Реалiзували один автобус. Провели капiтальний ремонт трьох автобусiв. Провели капiтальний ремонт частини примiщення майстерень. Обладнали примiщення майстерень системою опалення та ввели в експлуатацiю твердопаливний котел. Списали через непригоднiсть три автобуси та вантажний автомобiль. Обладнали Примiщення та двiр АТП системою охорони.

В 2017 роцi вiдчужено частину примiщення будiвлi майстерень.Продано два автобуси.

В 2018 роцi вiдчужено частину примiщення будiвлi майстерень. Списали чотири автобуси та вантажний автомобiль.

Пiдприємство планує у 2019 роцi здiйснювати розширення мережi маршрутної  сiтки

мiжмiських, та мiжнародних маршрутiв.

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 181. Планується провести капiтальний ремонт примiшення.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є застарiлi машини, якi

потребують додаткових коштiв на ремонт, високi цiни на ПММ, шини та запаснi частини. Також

значною проблемою є низька платоспроможнiсть населення та велика кiлькiсть пiльгових

пасажирiв, затрати на перевезення яких держава в основному не вiдшкодовує.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Дiяльнiть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi укладенi договори на кiнець звiтного перiоду виконанi

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Пiдприємство планує у 2019 роцi здiйснювати розширення мережi маршрутної  сiтки

мiжмiських, та мiжнародних маршрутiв.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок в звiтному роцi не було.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя вiдсутня.

 

 

 1. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад
загальнi збори акцiонери 37 акцiонерiв
Виконавчий орган директор Дячук Володимир Петрович
Наглядова рада Голова наглядової ради

Член наглядової ради

Член наглядової ради

 

Борбелюк Валентин Васильович

Борбелюк Олег Васильович

Гоцка Олександр Iванович

 

Ревiзор 1 особа Антонюк Євгенiя Миколаївна

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

голова наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борбелюк Валентин Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2770101119

4) Рік народження

1975

5) Освіта

середня

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Працює начальником вiддiлу охорони ТзОВ “Гербор холдинг”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано рiк

9) Опис

Органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою;  скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради;  органiзує роботу зi створення комiтетiв наглядової ради, висування членiв наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв’язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;  протягом 5 днiв з дати обрання (призначення) директора Товариства укладає вiд iменi Товариства контракт з ним. В звiтному роцi змiни посадових осiб вiдбулися у зв’язку з переобранням на новий термiн.

Акцiями пiдприємства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Надавати iнформацiю  про винагоруду посадової особи товариство вважає недоцiльним

 

 

 

1) Посада

член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борбелюк Олега Васильовича

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2416802378

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Працює генеральним директором ТзОВ “Гербор холдинг”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано на 1 рiк

9) Опис

Наглядова рада  акцiонерного товариства є органом, що  здiйснює захист  прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим статутом   контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.

Володiє 210533 шт. акцiй, що складає 28,7141% статутного фонду товариства. В звiтному роцi змiни посадових осiб вiдбулися у зв’язку з переобранням на новий термiн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Надавати iнформацiю  про винагоруду посадової особи товариство вважає недоцiльним

 

 

1) Посада

член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гоцка Олександр Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2492506792

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Працює комерцiйним директором ТзОВ “Гербор холдинг”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано на 1 рiк

9) Опис

Наглядова рада  акцiонерного товариства є органом, що  здiйснює захист  прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим статутом   контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.

Володiє 210533 шт. акцiй, що складає 28,7141% статутного фонду товариства. В звiтному роцi змiни посадових осiб вiдбулися у зв’язку з переобранням на новий термiн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Надавати iнформацiю  про винагоруду посадової особи товариство вважає недоцiльним

 

 

1) Посада

директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дячук Володимир Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

3019301598

4) Рік народження

1982

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Працював  заступником директора “ПрАТ Володимир-Волинське АТП-10707”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано на 1 рiк

9) Опис

Директор  є одноосiбним  виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Директор  є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Директор  обирається загальними зборами акцiонерiв  строком на 1 рiк. В звiтному роцi змiни посадових осiб вiдбулися у зв’язку з переобранням на новий термiн.

Акцiями пiдприємства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Надавати iнформацiю  про винагоруду посадової особи товариство вважає недоцiльним

 

 

1) Посада

ревiзор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антонюк Євгенiя Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2170503623

4) Рік народження

1959

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Працює головним бухгалтером ТзОВ “Гербор-холдинг”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2018, обрано на 1 рiк

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням. Акцiями пiдприємства не володiє.В звiтному роцi змiни посадових осiб вiдбулися у зв’язку з переобранням на новий термiн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Надавати iнформацiю  про винагоруду посадової особи товариство вважає недоцiльним

 

 

1) Посада

головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артисюк Оксана Михайлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2646504602

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПП “Ольвiта”, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.01.2010, обрано без термiну

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи товариства визначенi посадовою iнструкцiєю.

Надавати iнформацiю  про винагоруду посадової особи товариство вважає недоцiльним

 

 

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейо-вані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Член наглядової радиї ради Борбелюка Олега Васильовича.   210 533 28,7141 210 533 0
Член наглядової радиї ради Гоцка Олександр Iванович   210 533 28,7141 210 533 0
Голова наглядової ради Борбелюк Валентин Васильович   0 0 0 0
Директор Дячук Володимир Петрович   0 0 0 0
Ревiзор Антонюк Євгенiя Миколаївна   0 0 0 0
Головний бухгалтер Артисюк Оксана Михайлiвна   0 0 0 0
Усього 421 066 57,4282 421 066 0

 

 1. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

В разi звiльнення посадових осiб, їм виплачуються винагороди або компенсацiї у вiдповiдностi до чинного законодавчтва. Окремого положення про такi виплати в ПрАТ “Володими-Волинське АТП 10707” немає.

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
       
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Учасниками акцiонерного товариства виступають 37 акцiонерiв 100
Усього 100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Дiяльнiсть пiдприємства галузi залежить вiд кiлькостi реалiзованих послуг, яка постiйно зменшуєтьсяу зв’язку iз великою конкуренцiєю на ринку та зменшенням пасажиропотоку. А звiдси випливає що великих перспектив подальшого розвитку товариства немає.

 

 1. Інформація про розвиток емітента

Основними видами дiяльностi ПрАТ “Володимир-Волинське АТП-10707” є: – Iнший пасажирський наземний транспорт, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна, Допомiжне обслуговування наземного транспорту. Для покращення розвитку емiтента заплановано полiпшення якостi надання послуг та зниження собiвартостi послуг на запроваджених маршрутах; розробка нових маршрутiв.

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладання деривативiв не вiдбувалося.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Фiнансовi ризики завжди пов’язанi з небезпекою втрати грошових коштiв. Емiтнетом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

Необхiдною умовою досягнення успiхiв у сферi дiяльностi, яка характеризується пiдвищеною ризиковiстю, є створення та вдосконалення систем управлiння ризиками, що дозволяють виявити, оцiнити та проконтролювати ризик. На товариствi система управлiння ризиками вiдсутня. До основних ризикiв у реалiзацiї продукцiї Товариством вiдносяться недобросовiснiсть потенцiйних клiєнтiв в процесi грошових розрахункiв. Для забезпечення фiнансової стабiльностi в країнах з високим розвитком економiки набув поширення метод управлiння ризиками – хеджування. Хеджування є результатом функцiонування та розвитку ринку похiдних строкових контрактiв. Такий метод управлiння ризиками на товариствi вiдсутнiй .

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Розрахунок цiнового ризику товариства базується на врахуваннi показникiв фiнансової стiйкостi пiдприємства. У фiнансовiй дiяльностi найбiльш значними цiновими ризиками є ризик змiни вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Так як товариство користується кредитами, то є схильнiсть до кредитного ризику

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управлiння у Товариствi вiдсутнiй.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством України вимоги немає

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2018
Кворум зборів 57,4
Опис Порядок денний: Обрання голови i секретаря Загальних зборiв учасникiв Товариства. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк. Звiт ревiзора.  Затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк. Розподiл прибуткiв i збиткiв товариства. Вибори директора. Вибори ревiзора. Вибори членiв наглядової ради. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.Затвердження угод укладених вiд iменi товариства. Прийнятi рiшення: По питанню 1: Обрати головою зборiв – Борбелюка Олега Васильовича, а секретарем зборiв – Гоцку Олександра Iвановича;По питанню 2: Затвердити звiт директора ПрАТ “Володимир-Волинське АТП-10707” Дячука В.П. про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк.;По питанню 3:Затвердити звiт ревiзора ПрАТ “Володимир-Волинського АТП-10707” Антонюк Є.М. за 2017 рiк.;По питанню 4: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Володимир-Волинського АТП-10707” за 2017 рiк.По питанню 5: Прибутки не будуть розподiлятись, поки у пiдприємства є непокритий збиток. Прибуток спрямовується на покриття збиткiв минулих рокiв.По питанню 6: Обрати директором ПрАТ “Володимир-Волинського АТП-10707” Дячука Володимира Петровича; По питанню 7: Обрати ревiзором ПрАТ “Володимир-Волинського АТП-10707” Антонюк Євгенiю Миколаївну. По питанню 8: Обрати членами наглядової ради ПрАТ “Володимир-Волинського АТП-10707” Борбелюка Валентина Васильовича, Борбелюка Олега Васильовича, Гоцку Олександра Iвановича.;По питанню 9: Основними напрямками дiяльностi визнати:1) Полiпшення якостi надання послуг та зниження собiвартостi послуг на запроваджених маршрутах; 2) Розробка нових маршрутiв.  По питанню 10: Вивчити наявнiсть правочинiв, що перевищують 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та прийняти вiдповiднi рiшення.

Всi питання порядку денногорозглянуто i  проголосовано 100% голосiв

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликалися

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства нi
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликалися

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

  Кількість осіб
членів наглядової ради – акціонерів 2
членів наглядової ради – представників акціонерів 1
членів наглядової ради – незалежних директорів 0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
З питань аудиту   X
З питань призначень   X
З винагород   X
Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Борбелюк Валентин Васильович Голова наглядової ради X  
Опис:
Борбелюк Олег Васильович Член наглядової ради X  
Опис:
Гоцка Олександр Iванович Член наглядової ради X  
Опис:

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (зазначити)

  X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (зазначити)

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Так, проводилися.

 

Протокол наглядової ради № 1 вiд 16.02.2018 року, до порядку денного були внесенi наступнi питання:

1.Прийняття рiшення про продаж частини будiвелi майстерень “лiтера А-2”, загальною площею 197,9 кв.м., а саме: примiщення №27 площею 132,3 кв.м., примiщення №28 площею 49,9 кв.м., примiщення №29 площею 15,7 кв.м., котре належить на правi приватної власностi Приватному акцiонерному товариствi “Володимир-Волинське АТП – 10707”, що розташоване за адресою: Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 181.

2.Про уповноваження директора товариства Дячука В.П. укласти договори купiвлi-продажу частини будiвель майстерень “лiтера А-2”, загальною площею 197,9 кв.м..

 

Протокол наглядової ради № 2 вiд 26.02.2018 року, до порядку денного були внесенi наступнi питання: Скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку денного загальних зборiв та винесення проекту рiшень.

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов’язки
Директор-

Дячук Володимир Петрович

 

1.Керує вiдповiдно до чинного законодавства виробничо-господарською та фiнансово-економiчною дiяльнiстю пiдприємства, вiдповiдає за наслiдки прийнятих рiшень, збереження та ефективне використання майна пiдприємства, а також фiнансово-господарськi результати його дiяльностi.

2.Органiзує роботу й ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв, цехiв i виробничих одиниць, спрямовує їх дiяльнiсть на розвиток та удосконалення виробництва з урахуванням соцiальних i ринкових прiоритетiв, пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства, зростання обсягiв надання послуг та збiльшення прибутку, якостi й конкурентноспроможностi наданих послуг, їх вiдповiднiсть свiтовим стандартам з метою завоювання вiтчизняного й закордонного ринку i задоволення потреб населення у вiдповiдних видах послуг.

3. Забезпечує виконання пiдприємством усiх зобов’язань перед державним i мiсцевим бюджетами, державними позабюджетними соцiальними фондами, постачальниками, замовниками й кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських i трудових договорiв (контрактiв), бiзнес-планiв.

4.Органiзовує виробничо-господарську дiяльнiсть на основi широкого використання новiтньої технiки й технологiй, прогресивних форм керування й органiзацiї працi, науково обгрунтованих нормативiв матерiальних, фiнансових i трудових витрат, вивчення кон’юнктури ринку та передового досвiду (вiтчизняного i закордонного) з метою пiдвищення технiчного рiвня та якостi надання послуг, економiчної ефективностi їх рацiонального використання виробничих резервiв i ощадливого витрачання всiх видiв ресурсiв.

5. Вживає заходи для забезпечення пiдприємства квалiфiкованими кадрами, рацiонального використання i розвитку їхнiх професiйних знань i досвiду, створення безпечних i сприятливих для життя та здоров’я умов працi, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

6. Забезпечує поєднання економiчних й адмiнiстративних методiв керiвництва, матерiальних i моральних стимулiв пiдвищення ефективностi виробництва, а також пiдсилення вiдповiдальностi кожного працiвника за покладенi на нього обов’язки та результати роботи всього колективу, виплату заробiтної плати в установленi строки.

7. Разом iз трудовим колективом i профспiлковим органом забезпечує на основi принципiв соцiального партнерства розробку, укладення i виконання колективного договору, дотримання трудової дисциплiни, сприяє розвитку трудової мотивацiї, iнiцiативи й активностi пiдприємства.

8. Вирiшує питання щодо фiнансово-економiчної i виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства, доручає ведення окремих напрямкiв дiяльностi iншим посадовим особам – заступникам директора, керiвникам виробничих одиниць i пiдприємства, а також функцiональних i виробничих пiдроздiлiв.

9. Забезпечує додержання законностi у дiяльностi пiдприємства i здiйсненнi його господарсько-економiчних зв’язкiв, активне використання правових засобiв для фiнансового керування i функцiонування в ринкових умовах, змiцнення договiрної та фiнансової дисциплiни, регулювання соцiально-трудових вiдносин, забезпечує iнвестицiйну привабливiсть пiдприємства з метою пiдтримки i розширення масштабiв пiдприємницької дiяльностi.

10. Захищає майновi iнтереси пiдприємства  в судi, органах державної влади й управлiння.

 

Опис Рiшення одноосiбного виконавчого органу оформленi наказами з основної дiяльностi, господарської дiяльностi та наказами по кадрах тривалого зберiгання i тимчасового зберiгання.

 

Примітки

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так ні ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора так так так так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть)

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так так так так так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи ні ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення так так так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні так так ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (зазначити)

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів   X
Інше (зазначити)

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Борбелюк Олег Васильович   28,7141
2 Гоцка Олександр Iванович   28,7141
3 Мороз Марiя Iванiвна   28,7141

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
733 204 310 138 Обмежень прав участi у загальних зборах не має.

Обмеження в голосуваннi мають тi акцiонери, якi не вiдкрили рахунки в цiнних паперах у депозитарнiй установi та не зарахували акцiї на свiй рахунок

 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Директор обирається загальними зборами акцiонерiв  строком на 1 рiк. Рiшення про обрання Директора одночасно є рiшенням про вiдкликання особи, яка здiйснювала повноваження одноосiбного виконавчого органу до цього часу. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також укладеним з ним контрактом. Зокрема, повноваження Директора припиняються достроково у разi: – подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; – його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм; – в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним своїх обов’язкiв; – вiдкликання його за рiшенням Наглядової ради; – визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовiльною; – настання iнших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним мiж Товариством та Директором. Крiм того, Директор може бути достроково вiдкликаний з посади також у разi його некомпетентностi, зловживання посадовим становищем, розголошення комерцiйної чи iншої таємницi, у разi вчинення iнших дiй чи бездiяльностi, що заподiюють шкоду iнтересам Товариства в цiлому або акцiонерам Товариства, а також з iнших пiдстав, передбачених законодавством та трудовим договором

Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв  строком на 3 роки. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного  голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Якщо членом Наглядової Ради обирається юридична особа, вона повинна  негайно призначити свого представника, на якого розповсюджуються такi ж самi умови та обов’язки, i який несе цивiльну та кримiнальну вiдповiдальнiсть, яку б вiн нiс, виконуючи обов’язки члена Наглядової Ради вiд власного iменi. Це не перешкоджає вiдповiдальностi юридичної особи, яку обрано до Наглядової Ради

Ревiзор обирається загальними зборами  строком на 1 рiк. Ревiзор обирається для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства або на визначений перiод. Строк повноважень ревiзора встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенцiї директора  належать:

1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

4) розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;

7) укладення та виконання колективного договору.

До виключної компетенцiї наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю товариства;

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення  про  дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна;

8) обрання та вiдкликання  повноважень  директора;

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди;

10) прийняття рiшення про  вiдсторонення директора вiд  виконання  його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора;

11) обрання та припинення повноважень  директора i членiв iнших органiв товариства;

12) обрання  реєстрацiйної  комiсiї;

13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

14) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути  повiдомленi  про  проведення  загальних зборiв та мають право на  участь  у загальних зборах ;

16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

17) вирiшення всiх питань, в разi злиття,  приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;

18) прийняття  рiшення  про  вчинення  значних  правочинiв що становлять  вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв;

19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

20) прийняття  рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

22) надсилання пропозицiй  акцiонерам про придбання особою (особами,  що дiють спiльно) значного пакета акцiй .

При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю  ревiзор перевiряє:

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним  документам;

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання директором  Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства;

6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

7) використання коштiв резервного та iншого фондiв Товариства;

8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;

10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та  позичкових коштiв.

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок аудитора

Ми перевiрили iнформацiю, яка включена до Звiту про корпоративне управлiння Товариства та дiйшли висновку, що ця iнформацiя виглядає такою, що не мiстить суттєвих викривлень чи невiдповiдностей та розкрита в повнiй мiрi.

При перевiрцi iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння, розкриття якої є передбачено вимогами  п.п. 1 – 4 частини 3 ст. 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”, ми не виявили невiдповiдностi цiєї iнформацiї вимогам зазначених вище пунктiв Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”.

На думку аудиторiв, iнформацiя що зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства, розкриття якої вимагається п.п. 5 – 9 частини 3 ст. 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”, узгоджується з отриманою iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31 грудня 2018 року.

Отже, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння, який є частиною рiчного Звiту керiвництва за 2018 рiк Приватного акцiонерного товариства “Володимир-Волинське АТП – 10707”, складений управлiнським персоналом Товариства у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” № 3480, Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

 1. Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма “Аудит – ФАГ”.
 2. Свiдоцтво про включення  до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1850, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжене до 29.10.2020 року.
 3. Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офiс  56.
 4. Телефон (факс): (0332) 72-22-65.

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
             
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Борбелюк Олег Васильович 210 533 28,7141 210 533 0
Гоцка Олександр Iванович 210 533 28,7141 210 533 0
Мороз Марiя Iванiвна 210 533 28,7141 210 533 0
Усього 631 599 86,1423 631 599 0
 1. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна 733 204 183 301,00 Права акцiонерiв : – брати участь i голосувати на загальних зборах акцiонерiв особисто або через своїх представникiв та вносити пропозицiї на розгляд загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту; – обирати органи управлiння Товариством i бути обраним до них; – брати участь у розподiлi прибутку Товариства, та отримувати їхню частку (дивiденди) пропорцiйно до частки кожного з учасникiв, якi є акцiонерами на початок виплати дивiдендiв; – отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; на вимогу акцiонера Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копiї рiчних балансiв, звiтiв Товариства, протоколiв зборiв акцiонерiв; – на переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами товариства у порядку, визначеному  Статутом Товариства; – при лiквiдацiї Товариства пiсля розрахункiв з кредиторами та виконання зобов’язань перед державною, отримати частину вартостi майна Товариства, пропорцiйну кiлькостi належних їм акцiй Товариства; – користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцiй Товариства; – iншi переважнi права, передбаченi законодавством України Публiчна пропозицiя не здiйснювалася.Цiннi папери товариства не беруть участь у внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Акцiї товариства в лiстингуна фондових бiржах не перебувають. Додаткової ємiсiї не здiйснювалося
Примітки:
 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.11.2010 43/03/1/10 Волинське теруправлiння ДКЦПФР UA4000104129 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,25 733 204 183 301 100
Опис Цiннi папери емiтента не приймають участi в торгах на ринках цiнних паперiв. Акцiї пiдприємства не знаходяться у лiстингу

 

 1. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Книш Олександр Васильович 2 000 0,272775 2 000 0
Ковальчук Руслан Васильович 1 165 0,158891 1 165 0
Усього 3 165 0,431666 3 165 0

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
01.11.2010 43/03/1/10 UA4000104129 733 204 183 301 423 066 0 0
Опис:
Обмежень прав голосу голосуючi акцiї не мають

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4 883 3 924 3 870 3 730 8 753 7 654
  будівлі та споруди 3 443 2 716 0 0 3 443 2 716
  машини та обладнання 94 88 0 0 94 88
  транспортні засоби 1 346 1 120 2 240 2 100 3 586 3 220
  земельні ділянки 0 0 1 630 1 630 1 630 1 630
  інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4 883 3 924 3 870 3 730 8 753 7 654
Опис PЗгiдно акту оцiнки основних засобiв 1 групи, яку проведено незалежним експертом  в 2009 роцi, дооцiнено будiвлi та споруди. Знос основних засобiв на звiтну дату становить 70,8%

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 3 212 4 001
Статутний капітал (тис.грн) 183 183
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 183 183
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (рiшення №485 вiд 17.11.2004 року)
Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного фонду. Вимоги п.3 ст.155 ЦК України дотримуються

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 143 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 1 413 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1 556 X X
Опис Товариство не користується кредитами банкiв.

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма  
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Київська обл., – р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 591-04-24
Факс (044) 591-04-44
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть дипозитарiю цiнних паперiв
Опис Термiн дiї лiцензiї_

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ПП Аудиторська фiрма “Аудит-ФАГ””
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 25089923
Місцезнаходження 43000, Волинська обл., – р-н, м.Луцьк, вул. Шопена, 22А/56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1850
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0332 722265
Факс 0332 722265
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторськi послуги на пiдставi укладеного договору.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”
Організаційно-правова форма  
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570
Місцезнаходження 01001, Київська обл., – р-н, м.Київ, вул. Грушевського, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ185016
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон 0567353282
Факс 0567353282
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть – зберiгача ЦП
Опис Послуги зберiгача цiнних паперiв

 

  КОДИ
  Дата 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707” за ЄДРПОУ 05461125
Територія Волинська область, м.Володимир-Волинський за КОАТУУ 0710200000
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. за КВЕД 49.39

Середня кількість працівників: 74

Адреса, телефон: 44701 м. Володимир-Волинський, Ковельська. 181, 03342 26102

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

  Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 0 0
    первісна вартість 1001 0 0
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 240
Основні засоби 1010 4 883 3 924
    первісна вартість 1011 16 717 15 084
    знос 1012 ( 11 834 ) ( 11 160 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
    інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 4 883 4 164
    II. Оборотні активи      
Запаси 1100 30 90
Виробничі запаси 1101 30 90
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 385 289
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    за виданими авансами 1130 58 95
    з бюджетом 1135 0 0
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 33 30
Поточні фінансові інвестиції 1160 160 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 69 33
Готівка 1166 31 1
Рахунки в банках 1167 38 32
Витрати майбутніх періодів 1170 13 13
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:      
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 6 54
Усього за розділом II 1195 754 604
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 5 637 4 768

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 183 183
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4 284 3 996
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -466 -967
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 4 001 3 212
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 185 126
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:      
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 185 126
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 0 8
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:      
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 495 0
    товари, роботи, послуги 1615 198 305
    розрахунками з бюджетом 1620 79 143
    у тому числі з податку на прибуток 1621 10 11
    розрахунками зі страхування 1625 56 62
    розрахунками з оплати праці 1630 190 309
    одержаними авансами 1635 17 251
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 218 302
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 198 50
Усього за розділом IІІ 1695 1 451 1 430
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 5 637 4 768

Примітки: Дані розкриті в балансі відповідають фактичним показникам.

 

Керівник                                            Дячук Володимир Петрович

 

Головний бухгалтер                         Артисюк Оксана Михайлiвна

  КОДИ
  Дата 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707” за ЄДРПОУ 05461125

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

  Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 14 035 12 982
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 14 169 ) ( 12 689 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

прибуток

2090 0 293
    збиток 2095 ( 134 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1 491 1 361
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1 398 ) ( 1 265 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 762 ) ( 688 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 0 0
    збиток 2195 ( 803 ) ( 299 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4 7
Інші доходи 2240 129 4
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 108 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290 0 0
    збиток 2295 ( 778 ) ( 288 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11 -10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 0 0
    збиток 2355 ( 789 ) ( 298 )
 1. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -789 -298

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 9 116 8 529
Витрати на оплату праці 2505 3 698 2 933
Відрахування на соціальні заходи 2510 801 747
Амортизація 2515 552 520
Інші операційні витрати 2520 2 270 1 913
Разом 2550 16 437 14 642

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 733 204 733 204
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 733 204 733 204
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1,076100 -0,406440
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1,076100 -0,406440
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: Дані розкриті в звіті відповідають фактичним показникам.

 

Керівник                                            Дячук Володимир Петрович

 

Головний бухгалтер                         Артисюк Оксана Михайлiвна

  КОДИ
  Дата 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707” за ЄДРПОУ 05461125

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

  Код за ДКУД 1801004
 

Стаття

Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

     
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 16 595 14 780
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 310 231
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 310 231
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 251 17
Надходження від повернення авансів 3020 0 15
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 146 157
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 30 40
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 11 639 ) ( 10 553 )
Праці 3105 ( 2 772 ) ( 2 286 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 833 ) ( 744 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 1 379 ) ( 1 278 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток 3116 ( 10 ) ( 22 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість 3117 ( 560 ) ( 610 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів 3118 ( 809 ) ( 646 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 81 ) ( 36 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 2 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 178 ) ( 157 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 450 184
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

     
    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 0 713
Надходження від отриманих:      
    відсотків 3215 0 1
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:      
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 3 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 711
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 312 1 304
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:      
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 798 ) ( 2 162 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -486 -858
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -36 37
Залишок коштів на початок року 3405 69 31
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 1
Залишок коштів на кінець року 3415 33 69

Примітки: Дані розкриті в звіті відповідають фактичним показникам.

 

Керівник                                            Дячук Володимир Петрович

 

Головний бухгалтер                         Артисюк Оксана Михайлiвна

  КОДИ
  Дата 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707” за ЄДРПОУ 05461125

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

  Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 183 4 284 0 0 -466 0 0 4 001
Коригування:

Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 183 4 284 0 0 -466 0 0 4 001
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -789 0 0 -789
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:

Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -288 0 0 288 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі  4295 0 -288 0 0 -501 0 0 -789
Залишок на кінець року 4300 183 3 996 0 0 -967 0 0 3 212

Примітки: Дані розкриті в звіті відповідають фактичним показникам.

 

Керівник                                            Дячук Володимир Петрович

 

Головний бухгалтер                         Артисюк Оксана Михайлiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру. Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається пiсля  затвердження наглядовою радою , та  наданої Аудитором  висловленої думки щодо iнформацiї про корпоративне управлiння та звiту керiвництва.

 

 

05461125_2018

Результат накладання підпису