об 11 год.  за адресою:44701 м. Володимир-Волинський , вул. Ковельська,181

Початок реєстрації акціонерів – 10.00.

Реєстр акціонерів станом на 21.03.2016 року.

 

Порядок денний :

  1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
  2. Звіт ревізора.
  3. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
  4. Розподіл прибутків і збитків товариства.
  5. Вибори директора.
  6. Вибори ревізора.
  7. 7. Затвердження нової редакції Статуту товариства.
  8. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік
  9. Затвердження угод укладених від імені товариства.
  10. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту директора, звіту ревізора.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Володимир-Волинське АТП-10707»(тис. грн.)

Найменування показника період
2015 2014
Усього активів 7067 7065
Основні засоби 6359 6624
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 36 23
Сумарна дебіторська заборгованість 412 259
Грошові кошти та їхні еквіваленти 101 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1074) (1874)
Власний капітал 4062 3607
Статутний капітал 183 183
Довгострокові зобов’язання 1280 2160
Поточні зобов’язання 1457 1157
Чистий прибуток (збиток) 454 (53)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 733204 733204
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 98 111

Реєстрація учасників зборів  буде проводитись з 10 год.

Для участі у зборах  акціонерам товариства необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з  вимогами чинного законодавства.

Телефон для довідок 0334226102

Наглядова рада.