об 11 год.  за адресою:44701 м. Володимир-Волинський , вул. Ковельська,181

Початок реєстрації акціонерів – 10.00.

Реєстр акціонерів станом на 17.03.2015 року.

 

Порядок денний :

  • Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
  • Звіт ревізора.
  • Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
  • Розподіл прибутків і збитків товариства.
  • Вибори директора.
  • Вибори ревізора.
  • Обрання членів наглядової ради.
  • Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік
  • Затвердження угод укладених від імені товариства.
  • Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту директора, звіту ревізора.
Найменування показника період
2014 2013
Усього активів 7065 7705
Основні засоби 6624 7168
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 23 42
Сумарна дебіторська заборгованість 268 320
Грошові кошти та їхні еквіваленти 8 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1874) (2143)
Власний капітал 3607 3660
Статутний капітал 183 183
Довгострокові зобов’язання 2160 2354
Поточні зобов’язання 1157 1387
Чистий прибуток (збиток) (53) (16)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 733204 733204
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 111 133

Реєстрація учасників зборів  буде проводитись з 10 год.

Для участі у зборах  акціонерам товариства необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з  вимогами чинного законодавства.

Телефон для довідок 0334226102

Наглядова рада.