Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

24.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор       Дячук Володимир Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707”

  1. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

44701 м.Володимир-Волинський, Ковельська. 181

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

05461125

  1. Міжміський код та телефон, факс

03342 26102, 03342 21715

  1. Адреса електронної пошти

vvatp@i.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://atp10707.com.ua/category/news/ 24.04.2019
  (адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2019 припинено повноваження Голова наглядової ради Борбелюк Валентин Васильович   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк: Припинено повноваження Голови наглядової ради Борбелюка Валентина Васильовича . Строк перебування на данiй посадi  1 рік. Не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 припинено повноваження Член наглядової ради Борбелюк Олег Васильович   28,7141
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк: Припинено повноваження члена наглядової ради Борбелюка Олега Васильовича . Строк перебування на данiй посадi 1 рік. Володiє акцiями емiтента. в розмірі 28,7141%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 припинено повноваження Член наглядової ради Гоцка Олександр Iванович   28,7141
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк: Припинено повноваження члена наглядової ради Гоцка Олександра Iвановича . Строк перебування на данiй посадi 1 рік. Володiє акцiями емiтента. в розмірі 28,7141%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 припинено повноваження Ревізор Антонюк Євгенiя Миколаївна   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням  на новий строк, припинено повноваження ревізора  Антонюк Євгенiї Миколаївни . Строк перебування на данiй посадi 1 рік. Не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 припинено повноваження Директор Дячук Володимир Петрович   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням  на новий строк, припинено повноваження директора  Дячук Володимир Петрович. Строк перебування на данiй посадi 1 рік. Не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 звільнено Головний бухгалтер Артисюк Оксана Михайлiвна   0
Зміст інформації:
Наказом директора від 24.04.2019 року звільнено з посади головного бухгалтера Артисюк Оксану Михайлiвну. Акціями товариства не володіє. Посаду обіймала з 06.01.2010р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 обрано Голова наглядової ради Борбелюк Валентин Васильович   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк: Обрано терміном на 1 рік головою наглядової ради Борбелюка Валентина Васильовича  – представником акціонера Борбелюк Олега Васильовича( який володіє акціями емітента в розмірі 28,7141%). Iншi посади якi обiймала посадова особа: начальником вiддiлу охорони ТзОВ “Гербор холдинг”. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

24.04.2019 обрано Член наглядової ради Борбелюк Олег Васильович   28,7141
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк: Обрано терміном на 1 рік членом наглядової ради Борбелюка Олега Васильовича . Iншi посади якi обiймала посадова особа:генеральний директор ТзОВ “Гербор холдинг”. Володіє акціями емітента в розмірі 28,7141%..Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 обрано Член наглядової ради Гоцка Олександр Iванович   28,7141
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк: Обрано терміном на 1 рік членом наглядової ради Гоцку Олександра Івановича . Iншi посади якi обiймала посадова особа: комерційний директор ТзОВ “Гербор холдинг”. Володіє акціями емітента в розмірі 28,7141%..Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 обрано Ревізор Антонюк Євгенiя Миколаївна   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням на новий строк: Обрано терміном на 1 рік ревізором Антонюк Євгенiю Миколаївну. Iншi посади якi обiймала посадова особа: головним бухгалтером ТзОВ “Гербор-холдинг”. Не володіє акціями емітента . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 обрано Директор Дячук Володимир Петрович   0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року (протокол вiд 24.04.2019), в зв’язку з переобранням на новий строк: Обрано терміном на 1 рік директором Дячука Володимира Петровича . Iншi посади якi обiймала посадова особа: заступник директора “ПрАТ Володимир-Волинське АТП-10707”. Не володіє акціями емітента . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

05461125_24.04.2019

Результат накладання підпису (1)