Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

28.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 5
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор       Дячук Володимир Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707”

  1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

44701, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, Ковельська. 181

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05461125

  1. Міжміський код та телефон, факс:

03342 26102, 03342 26102

  1. Адреса електронної пошти:

vvatp@i.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://atp10707.com.ua/category/news/ 28.04.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 27.04.2021 Свіца Надія Миколаївна   2,255 6,842
Зміст інформації:
27.04.2021 р. ПрАТ “Володимир-Волинське АТП 10707” отримало реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства) складений ПрАТ “Нацiональний депозитарiй України” станом на 21.04.2021 р., згiдно з яким сталися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:

Свіца Надія Миколаївна стала власником частки у розмiрi 6,842 %. Статутного капiталу. Вiдбулося пряме набуття права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищив порогове значення. Розмiр частки власника акцiй до набуття права власностi на пакет акцiй був 2,255% вiд загальної кiлькостi акцiй та 3,486% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки власника акцiй пiсля набуття права власностi на пакет акцiй складає 6,842 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,574 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. В отриманому Товариством реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями.

 

05461125_27.04.2021.rtf

05461125_27.04.2021.rtf.p7s

Report.xml.txt

Report.xml.p7s