Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

28.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор       Дячук Володимир Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707”

  1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

44701, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, Ковельська. 181

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05461125

  1. Міжміський код та телефон, факс:

03342 26102, 03342 26102

  1. Адреса електронної пошти:

vvatp@i.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://atp10707.com.ua/category/news/ 28.04.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2021 припинено повноваження Директор Дячук Володимир Петрович   0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень директора прийнято загальними зборами Товариства 27.04.2021р. ( Протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021р) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа Дячук Володимир Петрович не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2020 р.
27.04.2021 припинено повноваження Голова наглядової ради Борбелюк Валентин Васильович   0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради прийнято загальними зборами Товариства 27.04.2021р. ( Протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021р) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа Борбелюк Валентин Васильович не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Є представником акцiонера Борбелюк Олега Васильовича( який володiє акцiями емiтента в розмiрi 28,7141%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2020 р.
27.04.2021 припинено повноваження Член наглядової ради Борбелюк Олег Васильович   28,71
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради прийнято загальними зборами Товариства 27.04.2021р. ( Протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021р) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа Борбелюк Олег Васильович  володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмірі 28,71%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2020 р.
27.04.2021 припинено повноваження Член наглядової ради Гоцка Олександр Iванович   28,71
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень директора прийнято загальними зборами Товариства 27.04.2021р. ( Протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021р) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа Гоцка Олександр Iванович  володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмірі 28,71%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2020 р.
27.04.2021 припинено повноваження Ревізор Антонюк Євгенiя Миколаївна   0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень ревізора прийнято загальними зборами Товариства 27.04.2021р. ( Протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021р) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа Антонюк Євгенiя Миколаївна не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.04.2020 р.
27.04.2021 обрано Директор Дячук Володимир Петрович   0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду директора Дячука Володимира Петровича прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021р (Протокол загальних зборiв вiд 27.04.2021р.) Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду директора ПрАТ “Володимир-Волинське АТП 10707”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на один рік.
27.04.2021 обрано Голова наглядової ради Борбелюк Валентин Васильович   0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду голови наглядової ради прийнято засiданням Наглядової ради 27.04.2021р.. з числа обраних загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021р. членiв наглядової ради – Борбелюк Валентин Васильович, на пiдставi Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 27.04.2021р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Є представником акцiонера Борбелюк Олега Васильовича( який володiє акцiями емiтента в розмiрi 28,7141%).. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду голови наглядової ради ПрАТ “Володимир-Волинське АТП 10707”. Працює начальником вiддiлу охорони ТзОВ “Гербор холдинг”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на один рік.
27.04.2021 обрано Член наглядової ради Борбелюк Олег Васильович   28,71
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду члена наглядової ради Борбелюк Олег Васильович прийнято  загальними зборами акцiонерiв 27.04.20201. (Протокол загальних зборiв вiд 27.04.2021р.) . Часткою в статутному капiталi емiтента  володiє в розмірі 28,71%. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду члена наглядової ради ПрАТ “Володимир-Волинське АТП 10707”. Працює генеральним директором ТзОВ “Гербор холдинг”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на один рік.
27.04.2021 обрано Член наглядової ради Гоцка Олександр Iванович   28,71
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду члена наглядової ради Гоцки Олександра Iвановича прийнято  загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021р. (Протокол загальних зборiв вiд 27.04.2021р.) . Часткою в статутному капiталi емiтента   володiє в розмірі 28,71%. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду члена наглядової ради ПрАТ “Володимир-Волинське АТП 10707”. Працює комерцiйним директором ТзОВ “Гербор холдинг”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на один рік.
27.04.2021 обрано Ревізор Борбелюк Наталія Миколаївна   0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду ревізора Борбелюк Наталії Миколаївни прийнято  загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021р. (Протокол загальних зборiв вiд 27.04.2021р.) . Часткою в статутному капiталi емiтента  не володiє. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймала посаду ТзОВ “Гербор-холдінг” (30088756) юриста.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на один рік.

05461125_27.04.2021_posadovi.rtf

05461125_27.04.2021_posadovi.rtf.p7s

Report.xml_-1.txt

Report.xml_.p7s