Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

16.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор Дячук Володимир Петрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707”

  1. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

44701 м.Володимир-Волинський, Ковельська. 181

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

05461125

  1. Міжміський код та телефон, факс

03342 26102, 03342 21715

  1. Адреса електронної пошти

vvatp@i.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://atp10707.com.ua/category/news/ 16.07.2019
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.07.2019 призначено Головний бухгалтер Філей Наталія Миколаївна 0
Зміст інформації:
Згідно наказу директора №47-к від 15.07.19р, призначено з 16.07.2019р., на посаду головного бухгалтера  Філей Наталію Миколаївну. Призначена на невизначений термін.  Iншi посади якi обiймала посадова особа: головний бухгалтер ПрАТ “Володимир-Волинська Будмонтажмеханізація”. Акціями емітента не володіє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

05461125_16.07.2019

05461125_16.07.2019.rtf.p7s