Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор       Дячук Володимир Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Володимир-Волинське АТП 10707”

  1. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

44701, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, Ковельська. 181

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

05461125

  1. Міжміський код та телефон, факс

03342 26102, 03342 26102

  1. Адреса електронної пошти

vvatp@i.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://atp10707.com.ua/category/news/ 23.04.2020
  (адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.04.2020 5 000 4 195 119,2
Зміст інформації:
Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ”Володимир-Волинське АТП 10707″ вiд 22.04.2017 р. було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.

Вiдомостi щодо правочинiв (договорiв) iз зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-якi господарськi договори, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю 5000 тис. грн. При цьому вчинення таких правочинiв є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

Повноваження по пiдписанню вищезазначених правочинiв (договорiв) (пiсля вiдповiдного рiшення наглядової ради) та їх виконанню, надати Директору.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 5000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 4195 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 119,2 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 423 066 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 421066 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 421066 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення 0 шт.

 

05461125_22.04.2020 правочини.rtf

05461125_22.04.2020 правочини.rtf.p7s